top of page
Search

Endringer i Narkotikaforskriften fra 1 Juni 2021:

Updated: Sep 28, 2021

18 Januar 2021 fastslo Helse og Omsorgsdepartementet følgende endringer i forskrift om Narkotika (Narkotikaforskriften) : §18 angående gebyr vil ikke påvirke pasienter generelt, slik situasjonen er nå. Derimot så vil endringene i §19 vil blant annet påvirke pasienter som mottar behandling i EU/EØS,

da SLV vil presentere et standard "skjema" som erklæring fra lege i Norge. Skjemaet vil i utgangspunktet ha en gyldighet på ett år, med mindre legen har satt kortere periode. Skjemaet kan avkreves kontroll av tollvesenet. PASCAN håper et slikt skjema både beskytter pasientens helseopplysninger i tollkontrollen og at et slikt skjema skal gjøre det lettere for norske leger å hjelpe sine pasienter med erklæring. PASCAN er allikevel svært skuffet over at det er fastsatt en "maksgrense" på 1 mnd. forbruk, da det minimum burde vært mulighet for å tilbringe medisin for 3 mnd. pr. reise, både av hensyn til pasienten, men også av hensyn til klimabelastningen som rammer oss alle. PASCAN bemerker avslutningsvis at det vil komme flere endringer (forhåpentligvis positive) som påvirker vår situasjon nå fremover. Det forventes blant annet at forslag til rusreformen legges frem i løpet av februar, i tillegg til at Norge er forventet å gjøre noen justeringer i sitt lovverk, i henhold til nedklassifiseringen av cannabis under FN-avstemmningen i og CBD-dommen i EU fra 2020. Uansett vil 2021 bli et svært viktig år med mye endringer og viktige kamper.

Meld deg gjerne inn i PASCAN! Sammen står vi sterkere! Under ligger endringene som kommer, se link her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-01-18-115 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: § 18 skal lyde: § 18.Gebyr Statens legemiddelverk kan kreve gebyr på kr 1 300,– pr. sertifikat, for behandling av søknad om særskilt tillatelse (sertifikat) til innførsel og utførsel av narkotika. Statens legemiddelverk kan, når særlige grunner foreligger, sette ned eller frafalle krav om gebyr. § 19 annet ledd skal lyde: For reisende med folkeregistrert adresse i Norge gjelder ved innreise til Norge en mengdebegrensning tilsvarende én ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil én måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge. Erklæringen må angis på skjema fastsatt av Statens legemiddelverk, og er gyldig i inntil ett år fra utstedelsesdato med mindre legen har satt en kortere gyldighetsperiode. § 19 siste ledd skal lyde: Tollmyndighetene kan kreve at den reisende legger fram dokumentasjon etter denne bestemmelsen. Dokumentasjonen må fremlegges på innreisetidspunktet. 🔗

II Forskriften § 18 trer i kraft 1. januar 2022. Forskriften § 19 annet og siste ledd trer i kraft 1. juni ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


1,402 views0 comments

Recent Posts

See All

PASCAN Høringssvar - forslag i endringer av smittevernsloven. PASCAN ber om at en utredning av eventuelt portforbud ivaretar personer med medsinske behov for cannabis. Grunnet leveringsproblemer på

Dette notatet fikk PASCAN tilgang til etter innsynsbegjæringer angående temaet. Vi har anonymisert noen navn i teksten. Notatet ble oversendt til HOD Mars 2020 Saken ble presentert i TV2 https://www.

bottom of page