top of page
Search

Internt notat til HOD fra SLV og HDIR

Dette notatet fikk PASCAN tilgang til etter innsynsbegjæringer angående temaet. Vi har anonymisert noen navn i teksten. Notatet ble oversendt til HOD Mars 2020 Saken ble presentert i TV2 https://www.tv2.no/a/11358364/ og NRK: https://www.nrk.no/norge/norske-cannabis-pasienter-fortviler-_-koronatiltakene-gjor-at-de-ikke-far-medisin-1.14968217 Notat til HOD.

Pasienter som regelmessig oppsøker leger i utlandet for behandling med legemidler.

Pasienter som regelmessig oppsøker leger i utlandet for behandling med legemidler, er nå i en

vanskelig situasjon. Mange av disse pasientene oppsøker utenlandske leger for å få legemidler som

cannabis, LAR-legemidler eller benzodiazepiner. Det er viktig å sikre at denne pasientgruppen raskt

får forsvarlig helsehjelp for å unngå helseskade som manglende smertelindring eller abstinens.

Notatet er utarbeidet av Helsedirektoratet og Legemiddelverket i fellesskap.

Forslag til tiltak.

Pasienter som til nå har oppsøkt leger i utlandet for behandling med legemidler, bør få råd om å

etablere kontakt med fastlege så snart som mulig for vurdering og behandling innenfor de rammer

og retningslinjer som gjelder for forskrivning av legemidler i Norge.

Pasienter som har fått legemiddelassistert behandling for opioid-avhengighet av utenlandske leger

og andre pasienter med opioid-avhengighet, bør oppfordres til å ta kontakt med Lavterskeltilbud i

LAR i sin helseregion. Siden både NAV og fastlegene er presset som følge av pandemien, bør det

åpnes for at pasienter kan henvende seg direkte til Lavterskeltilbudet i LAR uten henvisning fra NAV

eller fastlege.

Pasienter som har fått forskrevet cannabisplante eller andre cannabisprodukter av utenlandsk leger,

bør ta kontakt med fastlege. Norske fastleger har lite erfaring med bruk av cannabis i behandling og

både fastleger og sykehusene er hardt belastet på grunn av epidemien. Vi foreslår derfor at det

etableres et landsdekkende tilbud under ledelse av Smerteklinikken ved Ullevål som:

Raskt kan tilby konsultasjoner eller telefonkonsultasjoner for i første omgang å videreføre

behandling fra Nederland eller Danmark innenfor norsk regelverk og ved oppfølginger

evaluere og justere behandlingen i samråd med pasienten.

Aktivere en registerløsning for oppfølging og rapportering til HOD, Legemiddelverket og

Helsedirektoratet. Registeret kan være klart på få dager innenfor et allerede godkjent

register fra 2016. Se notat fra professor XXXXX XXXXXX. Vedlagt.


Pasientene som har fått legemiddelbehandling av utenlandske leger, vil trenge noe tid for å etablere

en behandlingsrelasjon til norske leger. For å redusere risikoen for helseskade i overgangsperioden,

foreslår vi at HOD som et krisetiltak gjør et midlertidig unntak (i perioden fram til og med 20. april)

fra «Utleveringsforskriftens» bestemmelser om at EØS-resepter fra utenlandske leger på legemidler i

reseptgruppe A og B ikke kan ekspederes på norsk apotek. I tillegg anbefaler vi at det gjøres unntak

fra kravet om at de legemidlene som skal utleveres, har MT i Norge.

Vi foreslår at hver pasient i perioden maksimalt kan få legemidler for én måneds bruk etter legens

dosering med følgende begrensninger: Cannabisplante inntil 3 gram/dag. Benzodiazepiner inntil 30

mg diazepam/dag eller tilsvarende. Helsedirektoratet har frarådet at det settes en øvre grense for

opioider, siden pasienter i legemiddelassistert behandling av opioid-avhengighet ofte har behov for

høye doser.

Slik situasjonen er nå, vil pasienten måtte kontakte den utenlandske legen over telefon eller nett og

få resept tilsendt. Alle apotek har erfaring med å vurdere utenlandske resepter, men det kan være

utfordrende for apoteket å kontrollere ektheten av slike resepter. Vi anbefaler derfor at pasienter

som skal få utlevert A- og B-preparater i tillegg til resept må ta med legemiddelpakninger med


pasientetikett eller annen dokumentasjon som underbygger at de allerede er under behandling i

annet land. Pasienter som ikke kan dokumentere pågående behandling skal ikke ekspederes, men

henvises til fastlege/legevakt.

Pasienten vil selv måtte betale for legemidler som utleveres på bakgrunn av resept fra utenlandsk

lege. Høyere pris på legemidlene i Norge, vil trolig mer enn oppveies av at pasienten ikke må reise til

og ofte overnatte i utlandet.


Bakgrunn for anbefalingene

Det finnes ikke sikre tall, men flere hundre pasienter oppsøker nokså regelmessig leger i utlandet for

behandling med legemidler. Når muligheten til å reise utenlands nå er blokkert, må vi legge til rette

for at disse pasientene får hjelp i det norske helsevesenet. Hensikten er å unngå helseskade som

manglende smertelindring eller abstinens.

Hovedgrepet er å oppfordre pasientene til raskt å etablere kontakt med fastlege for vurdering og

behandling innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder for forskrivning av legemidler i Norge.

For pasienter med opioid-avhengighet og pasienter som har fått cannabis-legemidler av utenlandske

leger foreslår vi særlige tiltak.


For å redusere risikoen for helseskade i overgangsperioden, foreslår vi at HOD som et krisetiltak

bestemmer at også EØS-resepter på narkotiske legemidler kan ekspederes fra Nnorske apotek i

perioden fram til og med 20. april og at resepten i denne perioden også «gjelder som innvilget

søknad om godkjenningsfritak» for legemidler som ikke markedsføres i Norge.

Etter «Utleveringsforskriftens» bestemmelser om EØS-resepter kan ikke resepter på legemidler i

reseptgruppe A og B utstedt fra lege i utlandet ekspederes på norsk apotek. Det må altså gjøres et

midlertidig unntak fra denne bestemmelsen. I tillegg må det gis mulighet for å gjøre unntak fra kravet

om at de legemidlene som skal utleveres, har MT i Norge.


Vi har vurdert andre forslag til krisetiltak

- Å tillate privatimport av legemidler (inkludert narkotiske legemidler) fra utenlandske apotek

direkte til pasient. Anbefales ikke på grunn av liten mulighet for kontroll.

- Å tillate import av legemidler (inkludert narkotiske legemidler) fra utenlandske apotek til

norske apotek. Anbefales ikke. Mulig løsning, men mye arbeid knyttet til utstedelse av

narkotiske sertifikater.

- Åpne for at allmennleger kan søke om godkjenningsfritak for cannabis med mer enn 1 % THC.

Anbefales ikke. Norske allmennleger har lite erfaring med bruk av cannabis i behandling og er

presset under pandemien.

- Vi har vurdert om det ville være mer hensiktsmessig å etablere krisetiltaket ved å utvide

retten til nødekspedisjon. Vi fraråder dette siden nødekspedisjon ikke forutsetter at

pasienten har med resept fra lege.

SLUTT PÅ NOTAT.

126 views0 comments

Recent Posts

See All

18 Januar 2021 fastslo Helse og Omsorgsdepartementet følgende endringer i forskrift om Narkotika (Narkotikaforskriften) : §18 angående gebyr vil ikke påvirke pasienter generelt, slik situasjonen er

PASCAN Høringssvar - forslag i endringer av smittevernsloven. PASCAN ber om at en utredning av eventuelt portforbud ivaretar personer med medsinske behov for cannabis. Grunnet leveringsproblemer på

bottom of page