top of page
Search

PORTFORBUD HØRINGSSVAR PASCAN

PASCAN Høringssvar - forslag i endringer av smittevernsloven.


PASCAN ber om at en utredning av eventuelt portforbud ivaretar personer med medsinske behov for cannabis. Grunnet leveringsproblemer på apotek, reiserestriksjoner og forsinkelser i helsevesenet, er det er en stor gruppe pasienter som nå er avhengig av å anskaffe sin cannabis gjennom "nødnettverk" eller er avhengig av å tilvirke medisinen selv. Det norske helsevesenet har sviktet denne gruppen totalt under pandemien og gruppen har derfor vært tvunget til å ivareta sin egen helse.


PASCAN ber om at regjeringen og riksadvokaten gir instruksjoner til politi og påtalemyndighet om at cannabis spesielt og ulovlige stoffer generelt, til eget bruk ikke skal straffeforfølges eller prioriteres sålenge Norge befinner seg i en såpass alvorlig situasjon.


PASCAN bemerker her at definisjonen for "eget bruk" er svært snever og at det vil gi folkehelsemessige gevinster å utvise et stort skjønn ved definisjonen av "eget bruk".

Påtalemyndighetene bør utvise ekstraordinær forståelse for at mange ønsker å heller anskaffe større kvantum cannabis, enn at pasientene blir tvunget til å anskaffe små mengder mange ganger, noe som igjen tilsvarer økt smitterisiko.


Det er bør være åpenbart bedre for samfunnet og pasientene, at det er kontakt så sjelden som mulig mellom tilbyder og konsument av cannabisen.


Det absolutt mest effektive og fornuftige smittevernsmessig er å tillate pasienter å dyrke/tilvirke sin egen cannabis hjemme. Dette er det flere pasienter som allerede nå gjør på nødrettsgrunnlag.


Alternativet er at denne utsatte gruppen blir tvunget til å utøve sosial kontakt for å få sin medisin mange ganger i måneden.


PASCAN oppfordrer derfor sterkt myndighetene til å ikke prioritere eller straffeforfølge "narkotikaforbrytelser" som er omfattet av § 162.1. I praksis mengder opp til 1Kg cannabisprodukt.


1 kg cannabisprodukt tilsvarer ca 4 mnd. medisin for "medianpasienten".

Det tar ca. 4 mnd. å tilvirke cannabis fra start til slutt, inkludert tørking, så det juridiske skillet mellom 162.1 (narkotikaforbrytelse) og 162.2 (alvorlig narkotikaforbrytelse) er et naturlig differansepunkt, både for justissektoren og pasienter.


Vi ønsker alle at et eventuelt portforbud skal ha best mulig virkning og fungere mest mulig effektivt.

Isåfall er det viktig at hele samfunnet kan være forberedt på en tre ukers lang nedstengning, uten at det oppstår legitime behov for å bryte portforbudet.

Dette gjelder selfølgelig også de personer i samfunnet som har medisinske behov for cannabis, samt andre utsatte grupper.


En åpenbar forutsetning for å kunne klare seg 21 dager hjemme, er at mat, vann og ikke minst medisin.

Det er ikke en urimelig forutsetning for at ett portforbud skal ha legitimitet og ønsket effekt.Corona-pandemien allerede har lagt store begrensinger for denne utsatte pasientgruppen.


PASCAN bemerker også at Helseminister Bent Høie, nektet å følge faglige anbefalinger fra SLV og Hdir angående denne pasientgruppen.


Hadde helseministeren fulgt egne råd, kunne pasientene mottat medisinen fra nederlandske apotek.


Her ligger et juridisk notat angående situasjonen:

https://www.pascan.info/post/notat-om-cannabispasienters-rettigheter-i-krise-sendt-18-mars-2020


Saken er ytterligere beskrevet her:

https://www.nrk.no/norge/norske-cannabis-pasienter-fortviler-_-koronatiltakene-gjor-at-de-ikke-far-medisin-1.14968217

Samt i TV2:

https://www.tv2.no/a/11358364/


For ytterligere informasjon om PASCAN, les høringssvaret til Rusreformen som kan finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/?uid=259c987a-c8f9-49d4-9ca4-6f90020a9740


Vi håper denne tilbakemeldingen blir tatt på alvor og at myndighetene prioriteter folkehelse over forfølgelse av en utsatt pasientgruppe.


PASCAN - pasientforeningen for sikker cannabisbruk ønsker også å bemerke at vi er svært positivt innstilt til dialog med både justis og helsemyndigheter for å finne en bærekraftig løsning for pasientgruppen.


Medmennskelig og håpefull hilsen:

Christoffer Rørtveit - Styreleder PASCAN.

Chris@pascan.no

www.pascan.info

306 views0 comments

Recent Posts

See All

18 Januar 2021 fastslo Helse og Omsorgsdepartementet følgende endringer i forskrift om Narkotika (Narkotikaforskriften) : §18 angående gebyr vil ikke påvirke pasienter generelt, slik situasjonen er

Dette notatet fikk PASCAN tilgang til etter innsynsbegjæringer angående temaet. Vi har anonymisert noen navn i teksten. Notatet ble oversendt til HOD Mars 2020 Saken ble presentert i TV2 https://www.

bottom of page