top of page
Search

Varsling om pågående dyrking av cannabis på nødrettsgrunnlag.

13 Januar 2021 oversendte PASCAN denne teksten til Norske myndigheter. Brevet er oversendt en rekke offentlige etater, politikere og statlige representanter. Varsling om pågående dyrking/ tilvirkning av medisinsk cannabis i Norge, for å sikre liv og helse.

Pasientgruppen dette gjelder har allerede dokumenterte medisinske behov for cannabis av lege.

Grunnet corona-situasjonen, den påfølgende legemiddelmangelen gjennom 2020 og regjeringens fravær av ansvar, mangler nå en hel pasientgruppe adekvat helsehjelp og reell tilgang til medisin.

På tross av flerfoldige henvendelser, varsler og advarsler om en stadig forverrende situasjon, har regjeringen, ved Helseminister Bent Høie personlig stanset alle forsøk på faglig forsvarlige løsninger for å ivareta pasientgruppens grunnleggende helsebehov.

De første varslene ble sendt allerede i februar. I mars hadde pasientforeningen PASCAN en konstruktiv dialog med Statens Legemiddelverk(SLV) og Helsedirektoratet(Hdir), hvorpå det ble sendt en felles anbefaling til Helse og Omsorgsdepartementet(HOD) fra begge faginstanser, både SLV og Hdir, der de foreslo flere øyeblikkelige tiltak for å lette på en urimelig situasjon.

Forslaget ble forkastet av politisk ledelse, på tross av klare helse og medisinfaglige anbefalinger fra egne fagorganer. Helseminister Høie insisterte derimot på at gruppen kunne få hjelp av sine fastleger, men nekter de samme fastlegene å både foreskrive eller søke om medisinen pasientene trenger. Vedlagt ligger dokumentasjonen på PASCAN sitt juridiske skriv, fagnotatet og responsen i media. Pasientgruppen ble således stående uten noen løsning for sin situasjon.

Noen svært få pasienter har fått utskrevet medisinsk cannabis i Norge siden, men samtlige pasienter har hatt alvorlige problemer med å få levert ut medisinen via apotek, grunnet gjentagende leveringsproblemer. Apotekene i Norge, har altså hatt flerfoldige leveringsutfordringer i 2020 og det har forekommet mange hendelser der pasienter ikke får sin medisin, på tross av korrekt resept og godkjenning i Norge.

Andre pasienter har vært tvunget over til andre legemidler og medisiner med beviselige livsfarlige bivirkninger og konsekvenser. Det har forekommet overdoser og alvorlige hendelser for flere i pasientgruppen grunnet dette. Pasientene blir utsatt for åpenbar livsfare. Noen pasienter har tatt den helsemessige og økonomiske kostnaden av å reise til Nederland, på tross av alle restriksjoner, for å få sin medisin. Dette har utsatt flere hundre pasienter allerede i risikogruppene for Corona, for høy potensiell smitterisiko og medfølgende alvorlige helsekomplikasjoner både for gruppen og samfunnet generelt.

En stor mengde pasienter har vært tvunget til å handle på det «kriminelle markedet» der flere har blitt ranet, lurt og fått helsefarlige produkter. Denne gruppen blir i tillegg tvunget til å omgåes og finansiere kriminelle.

En siste gruppe pasienter varslet i mai at de ville begynne å dyrke cannabis for eget bruk, da staten åpenbart ikke klarte å ivareta sitt ansvar ovenfor pasientene. Denne varslingen ble både gitt til SLV, HOD, Riksadvokaten, Politidirektoratet, justisdepartementet og offentlig via nyhetsmediet TV2. Varslingen har i senere tid blitt gjentatt, også da direkte adressert til statsministerens kontor.

På tross av gjentatte hendvendelser uteble responsen fra myndighetene og pasientgruppen har ikke fått noen alternative løsninger siden. Derimot har vi opplevd en massiv tilvekst av pasientgrupper som tar kontakt og presenterer at de ikke har noen annen mulighet til å dyrke egen cannabis i denne krisen.

Slik situasjonen står idag, kan vi som pasientforening ikke gjøre noe annet enn å utvise forståelse og solidaritet for de pasientene som blir tvunget til å dyrke egen cannabis. Vi har igjen blitt bedt om å representere denne gruppen i møte med norske myndigheter og vi ber derfor innstendig om dialog for å sikre en mer konstruktiv løsning på situasjonen.

Pasientene melder om at de har et stort ønske om å finne en løsning som alle parter kan være fornøyde med. Situasjonen idag er uholdbar og vil eskalere i en negativ retning hvis det ikke gjøres noe.

PASCAN mener at pasienter med dokumentert behov for cannabis og som dyrker/tilvirker selv åpenbart gjør dette for å sikre eget liv og helse fra en fare som i nåværende situasjon ikke kan avverges på annen rimelig måte og at risikoen for liv og helse som følge av fraværet av nødvendig medisin representerer en langt høyere skaderisiko for pasientene enn den risikoen en måtte mene foreligger ved dyrking/tilvirking til eget medisinske bruk. PASCAN mener da det er klart at slik dyrking/tilvirking utgjør en lovlig nødrettshandling som ikke er straffbar.

PASCAN minner også om at pasientgruppen allerede har et gyldig «unntak» for en gitt mengde cannabis i narkotikaforskriften, grunnet sitt dokumenterte medisinske behov. Forskriften skiller således ikke på om cannabisen er egendyrket eller fra Bedrocan.

PASCAN minner også om at generelle krav for tilvirkning ikke er relevante, da cannabisen som produseres utelukkende er ment for eget bruk, ikke distribusjon eller salg. Allikevel melder pasientene at de etter beste evne forsøker å følge både GMP-standarder og egne internasjonale cannabis-standarder så langt det lar seg gjøre.

PASCAN mener en dialog med myndighetene om denne tilvirkningen er et nødvendig første skritt for å gjenopprette tillit mellom pasientgruppen og myndighetene. Flere pasienter melder om at de kan godta inspeksjoner, grenser og avtaler, hvis de får ivareta sin medisin videre.

PASCAN mener også det definitivt er verdt å merke seg at et overveldende flertall av pasientene som tilvirker egen medisin, melder om bedre effekt og helsefunksjon når de bruker medisin de har tilvirket selv, sammenlignet med for eksempel Bedrocan. Pasientene melder om at de selv finner og forsøker kultivarer av cannabis som fungerer mye bedre for dem enn det svært begrensede og dyre utvalget fra bedrocan. Pasientene melder også om at selve aktiviteten er motiverende og terapautisk.

PASCAN minner i tillegg om at denne tilvirkningen har flere positive konsekvenser for samfunnet, enn de tilgjengelige alternativene. Det innebærer ingen økt smitterisiko, i motsetning til både utenlandsreiser og kontakt med det «kriminelle marked». Det innebærer mindre utslipp, da pasientene ikke reiser med fly. Det innebærer mindre utgifter hos helsevesenet og offentligeheten generelt, da pasientene får bedre helse og mindre behov for offentlige ytelser.

PASCAN foreslår derfor et dialogmøte med rette representanter for myndigheter og fagmyndigheter for å diskutere mulige løsninger på situasjonen videre. Vi ber om at samtlige mottakere av dette brevet, dokumenterer at brevet er mottat. Det informeres videre at dette brevet vil fungere som dokumentasjon i en eventuell fremtidig rettsak angående temaet.

Dette er en unik mulighet for å sammen skape en bedre fremtid i Norge, grip den.

Imøteseer med forventning deres konstruktive og effektive respons.

Mvh. Christoffer Rørtveit, Styreleder PASCAN

Chris@pascan.no +47 41109046 www.pascan.no


https://www.pascan.info/post/notat-om-cannabispasienters-rettigheter-i-krise-sendt-18-mars-2020

https://www.pascan.info/post/internt-notat-til-hod-fra-slv-og-hdir

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/?uid=259c987a-c8f9-49d4-9ca4-6f90020a9740

https://www.tv2.no/a/11358364/

https://www.nrk.no/norge/norske-cannabis-pasienter-fortviler-_-koronatiltakene-gjor-at-de-ikke-far-medisin-1.14968217

https://www.pascan.info/post/portforbud-h%C3%B8ringssvar-pascan

Brevet er blant annet oversendt til: Statsministerens kontor, Riksadvokaten, Sivilombudsmannen, Høyesterett, Helse og Omsorgsdepartementet, Justis og beredskapsdepartementet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Stortingets presidentskap, Stortingets helse og omsorgskomite, Stortingets justiskomite, samt alle politiske partier representert ved stortinget.


2,841 views1 comment

Recent Posts

See All

18 Januar 2021 fastslo Helse og Omsorgsdepartementet følgende endringer i forskrift om Narkotika (Narkotikaforskriften) : §18 angående gebyr vil ikke påvirke pasienter generelt, slik situasjonen er

PASCAN Høringssvar - forslag i endringer av smittevernsloven. PASCAN ber om at en utredning av eventuelt portforbud ivaretar personer med medsinske behov for cannabis. Grunnet leveringsproblemer på

Dette notatet fikk PASCAN tilgang til etter innsynsbegjæringer angående temaet. Vi har anonymisert noen navn i teksten. Notatet ble oversendt til HOD Mars 2020 Saken ble presentert i TV2 https://www.

bottom of page